Αστέρια στην ποίηση (Εαρινή συμφωνία, Θερινό Ηλιοστάσι, Αφροδίτη, Κατάφατσα στον ουρανό)