Διαδικτυακό Μάθημα Γ΄ Λυκείου: Τέχνη και περιβάλλον