Ο καιρός των δένδρων, εργαστήριο δημιουργικής γραφής