Κοινωνικές σχέσεις και επωφελής αλληλεπίδραση, Λ. Βεντούρα