Πρόσφυγες, μια απαιώνια τραγωδία, Μ. Πλωρίτης (επιφυλλίδα)