Συνδέσεις μεταξύ του κόσμου των εικαστικών και του κόσμου της επιστήμης