Το δικό τους σχολείο-Ποσοστά μαθητείας, Μ.Μαργωμένου