Το δικό τους σχολείο-Ποσοστά μαθητείας, Μ. Μαργωμένου