Αντίπαλες δυνάμεις, Τ. Πατρίκιος (συνέντευξη, ποίημα) (Λ)