Η παιδεία στα μέσα και το σχολικό πρόγραμμα, Κ. Χρυσανθοπούλου