Νεανικές κουλτούρες και καλλιτεχνική έκφραση, Μ. Σαπράκα – Π. Μητελούδης